Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?

Wat is Intellectueel Eigendomsrecht?

aug 4, 2021 Juridisch by Rick

Het intellectuele eigendomsrecht heeft betrekking op wetten ter bescherming en handhaving van de rechten van de scheppers en eigenaars van uitvindingen, geschriften, muziek, ontwerpen en andere werken, bekend als de “intellectuele eigendom”. Er zijn verschillende gebieden van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, handelsmerken, octrooien en handelsgeheimen.

De auteurswet beschermt de rechten van scheppers op hun werken in de beeldende kunst, uitgeverij, amusement en computersoftware. De wetten beschermen de eigenaar van het werk als anderen het werk van de eigenaar zonder toestemming kopiëren, presenteren of tonen.

Het merkenrecht beschermt een woord, zin, symbool of ontwerp dat door een entiteit wordt gebruikt om haar product of dienst te identificeren. Voorbeelden zijn de oranje en roze worstvormige letters van Dunkin Donuts, het appellogo van Apple en de drie strepen van Adidas. Eigenaars van een handelsmerk kunnen anderen verbieden hun merk te gebruiken, of merken die er verwarrend veel op lijken zodat de consument de herkomst niet zou kunnen achterhalen. Handelsmerken zijn onderworpen aan federale en staatswetten, maar de Lanham Act is de belangrijkste bron van merkbescherming. Deze wetten beschermen tegen inbreuk en verwatering. Rechten op handelsmerken worden verkregen door als eerste een handelsmerk in de handel te gebruiken of door als eerste het merk te registreren bij het United States Patent and Trademark Office.

Het octrooirecht verleent bescherming voor nieuwe uitvindingen die producten, processen of ontwerpen kunnen zijn en voorziet in een mechanisme voor de bescherming van de uitvinding. Het octrooirecht bevordert het delen van nieuwe ontwikkelingen met anderen om innovatie te stimuleren. De octrooihouder heeft het recht om anderen te beschermen tegen de productie, het gebruik, de distributie of de invoer van het beschermde voorwerp. In wezen is het octrooi een eigendomsrecht dat in licentie kan worden gegeven, verkocht, verhypothekeerd of overgedragen.

Handelsgeheimen zijn bedrijfspraktijken, formules, ontwerpen of processen die in een bedrijf worden gebruikt en die specifiek zijn ontworpen om een concurrentievoordeel te bieden aan een bedrijf. Deze bedrijfsgeheimen zouden anders niet bekend zijn bij een “buitenstaander” van het bedrijf. Een voorbeeld hiervan is de formule voor Coca Cola. Handelsgeheimen zijn beschermd zonder registratie en de nodige stappen moeten door de eigenaar worden genomen om de vertrouwelijkheid te bewaren.

Wat doen advocaten Intellectuele Eigendom?

De drie breedste segmenten van een intellectuele eigendomspraktijk zijn adviseren, beschermen en handhaven. Het adviseren van cliënten concentreert zich rond de vraag hoe de intellectuele eigendom die de cliënt heeft of wil ontwikkelen het best kan worden beschermd. In het merkenrecht zal de advocaat onderzoek doen naar handelsmerken die door de cliënt worden voorgesteld en de cliënt adviseren met betrekking tot de beschikbaarheid. In gevallen waarin een cliënt reeds tijd, energie en geld heeft geïnvesteerd, en een eerder gebruik in een soortgelijke bedrijfstak wordt gevonden, kunnen de besprekingen met een cliënt gaan over het wijzigen of zelfs opgeven van het merk van de cliënt. In het geval van octrooigemachtigden moet de advocaat een technische achtergrond hebben om het octrooi van de cliënt zo goed mogelijk te begrijpen en de geldigheid ervan of de waarschijnlijkheid van octrooi-inbreuk te beoordelen.

Bescherming van intellectuele eigendom houdt in het registreren van het handelsmerk, octrooi of auteursrecht om de grootst mogelijke rechten te verkrijgen voor het bedrijfsmiddel van de cliënt. In het geval van een handelsmerk of octrooi omvat het proces het voorbereiden en indienen van een aanvraag bij het United States Patent and Trademark Office (PTO) en het reageren op acties van het PTO totdat het handelsmerk is geregistreerd of het octrooi is verleend.

Ten slotte gaat het bij de handhaving van intellectuele eigendom om de bescherming van de eigenaar van de intellectuele eigendom tegen inbreukmakend gebruik. Dit kan leiden tot geschillen in federale rechtbanken.


Tip: https://appelman.nl/

Andere onderdelen van de praktijk kunnen zijn: licentieverlening, due diligence in verband met fusies of overnames, en het ontwikkelen van strategieën voor internationale en binnenlandse bescherming van intellectuele eigendom. Vaardigheden die nuttig zijn voor advocaten op het gebied van intellectuele eigendom zijn communicatieve vaardigheden – zowel schriftelijk als mondeling, onderhandelingsvaardigheden, en zakelijk inzicht. Intellectueel eigendomsrecht heeft vaak nationale en internationale aspecten.